Odesláním jakéhokoliv formuláře ze stránek společnosti Reelelectric s.r.o.. udělujete společnosti souhlas se zpracováním a uchování osobních údajů. 

Současně udělujete souhlas k zasílání obchodních sdělení. V rámci jakéhokoliv sdělení, které Vám zašleme, budete mít vždy možnost zasílání zrušit.

Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Obchodní společnost Reelelectric s.r.o., IČ: 14258161, se sídlem U radnice 956/8, 415 01 Teplice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48412 (dále jako „společnost“) v souvislosti se svojí podnikatelskou činností zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů zboží a služeb, jakož i osob, s nimiž dosud takový smluvní vztah nevznikl (dále souhrnně označování jako „obchodní partneři“).

Společnost tímto obchodních partnerům poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Společnost je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů obchodního partnera, případně jeho zaměstnanců či jinak spolupracujících osob, a obchodní partner je subjektem údajů. Společnost zpracovává osobní údaje obchodních partnerů získané převážně od nich samotných. V případě potřeby zpracovává společnost rovněž osobní údaje obchodních partnerů získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík a jiné).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje obchodního partnera, zejména pak jméno, příjmení, případně datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, identifikační údaje uvedené v obchodním rejstříku či jiném rejstříku, adresu bydliště či adresu sídla, email a telefonický kontakt.
  • Údaje o veškerých odběrech a dodávkách zboží a služeb mezi společností a obchodním partnerem, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a SMS.
  • Údaje o transakcích mezi společností a obchodním partnerem, údaje o bankovním spojení obchodního partnera, údaje z platebních karet. 

Účely a právní důvod zpracování údajů

Společnost osobní údaje obchodního partnera zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

  • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi společností a obchodním partnerem,  jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost obchodního partnera.
  • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na společnost vztahují. Společnost má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy a při ochraně zejména majetkových práv prostřednictvím kamerového záznamu. Dále má společnost povinnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy uložené právními předpisy.
  • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti. Oprávněným zájmem společnosti může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi společností a smluvním partnerem. Oprávněným zájmem společnosti může být taktéž obchodní či jiné sdělení adresované obchodnímu partnerovi v souvislosti s jejich smluvním vztahem. Oprávněným zájmem může být rovněž zájem na ochraně majetkových a dalších práv při zabezpečení objektu společnosti kamerovým systémem.

 Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů obchodního partnera a jejich zpracování ze strany společnosti je zákonným požadavkem a smluvní partner je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany obchodního partnera. V případě, že by obchodní partner neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace smluvního partnera pro účely splnění práv a povinností společnosti před vznikem smluvního vztahu, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi společností a obchodním partnerem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu a z právních předpisů.

Účelem kamerového systému je ochrana majetku společnosti, jakož i majetku zaměstnanců a smluvních partnerů společnosti, kamerový systém slouží jako prevence před trestnou a jinak závadnou činností třetích osob a k případnému prokázání této činnosti. Získávání osobních údajů z kamerového systému je zákonným požadavkem. Kamerový systém neslouží primárně k monitorování činnosti a pohybu osob ani k jejich pravidelnému zpracovávání či vyhodnocování a není umístěn v prostorách, kde je nezbytné respektovat soukromí osob.

Příjemci osobních údajů

Společnost poskytuje osobní údaje obchodního partnera příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující společnosti účetní služby, osoby poskytující služby v oblasti informačních technologií a osoby poskytující datová úložiště) agentura nebo jiný subjekt. Společnost takto poskytuje údaje bez souhlasu obchodního partnera pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a na základě zákonných důvodů pro zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů obchodního partnera jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než zákonných důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného obchodním partnerem společnosti. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než zákonných důvodů společnost osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu obchodní partner předem udělí výslovný souhlas.

Práva smluvního partnera

Obchodní partner je oprávněn požadovat od společnosti přístup k osobním údajům týkajícím se obchodního partnera, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Obchodní partner je oprávněn vznést námitku proti zpracování. Tato práva má obchodní partner v případě, že tím nebude ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi společností a obchodním partnerem, jakož i z právních předpisů.

Obchodní partner je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje obchodního partnera, vyjma záznamů z kamerového systému, budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi společností a obchodním partnerem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti. V dalších případech budou osobní údaje uchovány po dobu trvání doby pro uložení a archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Osobní údaje z kamerového systému budou uloženy krátkodobě po dobu nezbytnou ke zjištění případné škody vzniklé na majetku společnosti nebo jiného porušení práv.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.